MADONAS KATOĻU DRAUDZES PRIVĀTUMA POLITIKA UN ZIEDOJUMA ATTEIKUMA UN ATMAKSAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Madonas Romas katoļu draudze (turpmāk – DRAUDZE) privātuma politika (turpmāk – politika) nosaka to, kādus personas datus un kādiem nolūkiem DRAUDZE apstrādā, tajā skaitā nosaka personas datu apstrādes apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un citus ar personas datu aizsardzību saistītus jautājumus.
 2. Politikā lietotie termini:

2.1. pārzinis – Draudze, juridiskā adrese: Liepājas iela 13, Madona LV4801;

2.2. lietotājs – fiziska persona (datu subjekts), kura izmanto ziedošanas vietni madonasdraudze.lv, un piekrīt sniegt savus personas datus.

2.3. ziedojums – ko lietotājs iemaksā atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

2.4. lietotāja dati – jebkura informācija par lietotāju, ko norādījis pats lietotājs (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, ziedojuma mērķis, ziedotā summa);

2.5. lietotāja datu apstrāde – darbība vai darbības, kas tiek veiktas ar lietotāja datiem (tai skaitā lietotāja datu apkopošana, saglabāšana, glabāšana izdarīšana, lietošana, pārsūtīšana;

2.6. trešā persona – jebkura persona, kas nav lietotājs, DRAUDZE darbinieks vai pilnvarots datu apstrādātājs.

 1. Lietotājam maksājot ziedojumu DRAUDZEI, apmeklējot interneta vietni madonasdraudze.lv sniedzot DRAUDZEI informāciju par sevi, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir iepazinies ar šo politiku, ir to izlasījis un sapratis.
 2. Politikā izmantotie termini un jēdzieni, kuri ir saistīti ar personas datu aizsardzību, ciktāl tie nav definēti atšķirīgi, atbilst tiem terminiem un jēdzieniem, kas norādīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un citos attiecībā uz personas datu apstrādi Latvijā piemērojamajos, spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos.
 3. Visa informācija, ko lietotājs sniedz DRAUDZE, ir brīvprātīgi sniegta. Lietotājs personīgi ir atbildīgs par sniegto datu un informācijas pareizību, atbilstību, kā arī piemērojamību.
 4. Jautājumi, kas saistīti ar personas datu apstrādi DRAUDZE, nosūtāmi uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 5. Komunicējot ar lietotāju, DRAUDZE ir tiesīga veikt papildu pasākumus, lai identificētu, kā arī dokumentētu lietotāja identifikācijas faktu, kā arī dokumentētu sniegtās informācijas vai citas veiktās darbības faktu, ja datu sniedzējs tam ir piekritis.

II. Politikas piemērošanas sfēra

 1. Šo politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

9.1. fiziskajām personām – ziedotājiem, kas ir piekritis nebūt anonīms.

9.2. DRAUDZE uzturēto interneta vietņu apmeklētājiem.

 1. DRAUDZE rūpējas par lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem, spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā.

III. Lietotāju datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķi

 1. Lietotāja datu apstrādes tiesiskais pamats ir viens no turpmāk minētajiem:

11.1. saskaņā ar lietotāja piekrišanu;

11.2. likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu starp DRAUDZI un lietotāju pastāvošās saistības vai likuma izrietošas DRAUDZES leģitīmās intereses.

 1. Lietotāja datu apstrādes mērķi:

12.1. ziedojuma samaksa;

12.2. lietotāja identifikācija;

12.3. citu Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteikto pienākumu un tiesību realizēšana.

 1. Lai saņemtu ziedojumu, DRAUDZE apstrādā šādus lietotāja datus:

13.1. vārdu un uzvārdu;

13.2. personas kodu;

13.3. dzimšanas datumu, ja lietotājam nav personas koda, vai jebkuru citu lietotājam valsts piešķirtu personu identificējošu informāciju (skaitļu kombinācija, vārdu un skaitļu kombinācija u.tml.);

13.4. kontaktinformāciju;

13.5. ziedojuma mērķi;

13.6. ziedojuma summu;

 1. Lietotāja dati tiek apkopoti, glabāti un apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
 2. DRAUDZE, vācot ziedojumus, rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, no tiem izrietošajiem vai saskaņā ar tiem piemērojamajiem standartiem..

IV. Lietotāju datu drošība un nodošana trešajām personām

 1. Lietotāja dati tiek saņemti no paša lietotāja vai tā pārstāvja, kā arī no trešajām personām spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 2. DRAUDZE nodod lietotāja datus trešajām personām šādos gadījumos:

17.1. pienākums nodot lietotāja datus izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;

17.2. ar lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu.

 1. DRAUDZE informācijas tehnoloģiju sistēmās ir ieviesti drošības līdzekļi un rīki lietotāja datu aizsardzībai. DRAUDZE lieto visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu lietotāja datu drošību, integritāti un privātumu. DRAUDZE regulāri pārskata veiktos drošības pasākumus un aktualizē izmantotos tehniskos līdzekļus un organizatoriskos pasākumus.
 2. Lietotāju datu apstrādes procesā DRAUDZE veic visas nepieciešamās darbības, lai sasniegtu un nepārsniegtu lietotāju datu apstrādes mērķus.
 3. DRAUDZE sniedz piekļuvi lietotāju datiem tiem DRAUDZES darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Minētajiem DRAUDZES darbiniekiem ir tiesības apstrādāt lietotāju datus tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei.
 4. Personas dati var tikt nodoti citiem norādītajiem saņēmējiem atsevišķu pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tiesisko interešu īstenošanai, kā arī līgumsaistību izpildei:

21.1. juristiem, revidentiem, finanšu konsultantiem un citiem konsultantiem, ja tādi piesaistīti pārziņa darbības uzlabošanai vai pārbaudei;

21.2. Valsts ieņēmumu dienestam.

V. Sīkdatņu apstrāde

 1. Lai nodrošinātu DRAUDZES madonasdraudze.lv vietnes pilnvērtīgu darbību, DRAUDZE iegūst

datus par lietotāju, izmantojot sīkdatnes (“Cookies”).

 1. Lietotājam ir tiesības mainīt pārlūka iestatījumus, lai sīkdatnes netiek pieņemtas. Šajā gadījumā atsevišķas funkcijas vai rīki DRAUDZES vietnē madonasdraudze.lv var nedarboties vai darboties nepilnvērtīgi.
 2. DRAUDZES vietnē madonasdraudze.lv var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuriem DRAUDZE nav atbildīga.
 3. Ar DRAUDZE Sīkdatņu apstrādes politiku var iepazīties madonasdraudze.lv.

IX. Izmaiņas lietotāju datu apstrādē un apstrādes izbeigšana

 1. DRAUDZE glabā un apstrādā lietotāju personas datus, kamēr pastāv šis kritērijis:

26.1. ir spēkā lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 1. Nepieciešamības gadījumā lietotājam ir tiesības jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst savus datus, ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un ciktāl tas neierobežo ziedojumu vākšanu, kā arī citas DRAUDZES funkcijas, tiesības un pienākumus.

X. Datu subjekta tiesības

 1. Lietotājam ir tiesības:

28.1. saņemt informāciju par saviem datiem un šo datu apstrādi no DRAUDZE atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;

28.2. piekļūt lietotāja datiem, lūgt to labošanu vai dzēšanu, ja to pieļauj spēkā esošie normatīvie tiesību akti;

28.3. iebilst pret lietotāja datu apstrādi;

28.4. uz lietotāja datu pārnesamību;

28.5. pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu vai ierobežošanu, ja šāda tiesība izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un tas neierobežo ziedojumu vākšanu, kā arī citas DRAUDZE funkcijas, tiesības un pienākumus;

28.6. atsaukt datu apstrādi, ja tās pamatā ir lietotāja piekrišana. Šādā gadījumā netiek ietekmēts tādas apstrādes likumīgums, kas veikta līdz lietotāja piekrišanas atsaukšanai;

28.7. savu datu apstrādes tiesību pārkāpuma gadījumā pieprasīt, lai persona, kas veic pārkāpumu, pārtrauc šādu datu apstrādes pārkāpumu;

29.8. jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā savu aizskarto tiesību aizstāvībai.

XI. Noslēguma jautājumi

 1. DRAUDZEI ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajā politikā.
 2. DRAUDZES interneta vietnē www.madonasdraudze.lv. Lietotājam ir pienākums pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar aktuālo politikas versiju, kas tiek piemērota ikreiz, kad viņš pārskaita ziedojumu.

Ziedojuma atteikuma tiesības un atmaksas noteikumi.

Ziedotājam ir tiesības saņemt atpakaļ savu ziedojumu, ja tas Madonas Katoļu draudzei vairs nav nepieciešams.