BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Šajā nedēļā liturģiskajā kalendārā:
  • šodien: šodien - GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA 
  • ceturtdienā: SV. PĒTERA KATEDRAS SVĒTKI 
  • nākamajā svētdienā - GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA .  • Pelnu trešdiena - šajā dienā noslēdzas parastais liturģiskais laikposms un sākas LIELAIS GAVĒNIS, kurš gatavos mūsu sirdis vislielākajiem kristiešu ticības svētkiem – Lieldienām. Tas ir svētais laiks, kurā mēs varam dziļāk sastapties ar Dieva Mīlestību izpausto Krustā. Vienlaicīgi tas ir laiks, lai saprastu, ka Jēzum bija jācieš mana un Tava grēka dēļ, tātad Lielais Gavēnis ir arī gandarīšanas laiks. Tajā caur vairāk veltīto lūgšanai laiku, caur žēlsirdības darbiem, caur gavēnī un upuriem mēs izpaudīsim savu grēku nožēlu. 
 • Pelnu trešdienā mums ir jāievēro stingrs gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem (ēšana vienu reizi līdz sātam). Euharistijas laikā tiks svētīti pelni un kaisīti uz ticīgo galvām.

 • Lielajā Gavēnī Baznīca dod dažādas iespējas gatavoties Lieldienu svētkiem:
  • A) Krustaceļš, kuru celebrēsim piektdienās vakarā (17:00), kuru konkrētās dienās vadīs dažādas draudzes grupas. Saraksts ir atrodam arī uz paziņojumu dēļa. Par tā dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām varam saņemt pilnas atlaidas;
  • B) Rūgtās Asaras - tās mēs dziedāsim svētdienās pirms Mises Vissv. Sakramenta priekšā;
  • C) Lielajā Gavēnī visās piektdienās par lūgšanu „Krusta sistā Pestītāja priekšā…” dievbijīgu noskaitīšanu pēc Sv. Komūnijās Krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā varam saņemt pilnas atlaidas;
  • D) Mudinu katru no mums izvēlēt kaut kādu garīgo praksi, kura palīdzēs sirdij no jauna atgriezties pie Dieva Mīlestības. Tomēr ņemsim vērā šo Vārdu no Pravieša Joēla grāmatas (Jl 2,12-13): «…"GRIEZIETIES ATPAKAĻ PIE MANIS [SAKA TAS KUNGS] NO VISAS SAVAS SIRDS AR GAVĒŠANU, ASARĀM, NOŽĒLĀM UN SĒRĀM!" SAPLOSIET SAVAS SIRDIS UN NE SAVAS DRĒBES UN ATGRIEZIETIES PIE KUNGA, SAVA DIEVA! JO VIŅŠ IR ŽĒLĪGS, LĪDZCIETĪGS UN LĒNPRĀTĪGS, VIŅAM BEZGALĪGI LABA SIRDS...»

 • Krustaceļa dievkalpojumu kārtība mūsu draudzē: 
  • 16.02.2018., 17:00 - vadīs priesteris Pāvils
  • 23.02.2018., 9:00 - vadīs seniori (atb. Veneranda)
  •  2.03.2018., 17:00 - vadīs klostermāsas un draugi (atb. m. Gabriela)
  •  9.03.2018., 17:00 - vadīs bērni (atb. Santa)
  • 16.03.2018., 17:00 - vadīs vīrieši (atb. Mareks K.)
  • 23.03.2018., 17:00 - “Nedzimušā bērna Krustačeļš” (atb. m. Emanuela)
  • 30.03.2018., 14:00 - Lielās Piektdienas ekumēniskais Krustaceļš 


 • Baznīcas ieejā, kā arī draudzes mājas lapā (te: PDF versija) ir pieejams Viņa Svētības pāvesta Franciska vēstījums Lielajā gavēnī 2018


 • Paziņojums no Rīgas kūrijas: Šā gada 4. februārī pāvests Francisks, noslēdzot lūgšanu „Kunga eņģelis", aicināja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos un visus labas gribas cilvēkus atsaukties iniciatīvai - piektdien, 23.februārī lūgties un gavēt par mieru visā pasaulē, bet jo īpaši, Kongo un Sudānā. Svētais tēvs teica: „Turpinoties traģiskajiem konfliktiem dažādās pasaules malās, aicinu visus ticīgos uz īpašu Lūgšanas un gavēšanas dienu par mieru, kas tiks svinēta š.g. 23. februārī, Lielā Gavēņa pirmās nedēļas piektdienā. To veltīsim īpaši par Kongo Demokrātiskās republikas un Dienvidsudānas tautām. Kā citās līdzīgās situācijās, aicinu šai iniciatīvai pievienoties arī brāļus un māsas, kas nav katoļi vai kristieši, un īstenot šo pasākumu viņiem atbilstošā veidā, taču - visiem kopā.
  Mūsu debesu Tēvs vienmēr uzklausa savus bērnus, kuri sauc uz Viņu sāpēs un izmisumā, „Viņš dziedina sirdī satriektos, un pārsien viņu brūces" (Ps 146,3). No sirds jūs lūdzu saklausīt šo saucienu un katrs savā sirdsapziņā Dieva priekšā jautāsim sev: „Ko es varu darīt miera labā?” Noteikti varam lūgties, bet ne tikai: katrs varam teikt konkrētu “nē” vardarbībai, cik tas no mums ir atkarīgs. Jo ar spēku panāktas uzvaras ir viltus uzvaras: bet miera veicināšana ir labums visiem!"
  Atsaucoties uz Svētā tēva aicinājumu, lūdzu, iespēju robežās, šā gada 23. februārī rīkot savās draudzēs atbilstošus pasākumus (ar atbilstošu sprediķi, aizlūgumiem, liecībām), lūdzot, lai visā pasaulē iestātos miers un taisnība.
  Novēlot Dieva svētību un izturību labajā: + Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts • Ir iesācis jaunais gads. Es ierosinu Jūs pārdomāt sirdī iespēju ieiet sevišķā veidā mīlestības derībā ar V. J. Mariju caur Karmela Skapulāra pieņemšanuMūsu draudzē pastāv šāda iespēja (pieņemt Skapulāru). Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas rits, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru var apskatīt  šeit


 • Latvijas Bīskapu konference apstiprina lūgšanas "Dieva žēlsirdības kronītis" oficiālo tulkojumu un aicina ievērot šo vienoto formu visus, kas lūdzas šo lūgšanu, kas nodarbojas ar lūgšanu grāmatu un svētbildīšu, kuras ietver šo lūgšanu, izdošanu.
Uz Rožukroņa lielajām zīlēm (1 reizi): 

 

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev 
Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, 
Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, 
kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.


Uz Rožukroņa mazajām zīlītēm (10 reizes): 
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ, 
esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās 3 reizes: 
Svētais Dievs, 
svētais varenais Dievs, 
svētais mūžīgais Dievs, 
apžēlojies par mums un par visu pasauli!  • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei. 
 • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, kādam vēl būtu šāda vēlme. 
 

DRAUDZES NOTIKUMI

 

 • Pēdējās draudzes padomes sapulcē runājām par iespējam, kā konkrēti draudzē izcelt Latvijas 100. Viens no konkrētiem: katru mēnesi 18.datumā būs celebrēta Sv. Mise par Latviju (kā kopīgais draudzes nodoms ar brīvprātīgiem ziedojumiem). 15 minūtes pirms tās skanēs  baznīcas zvans, lai publiskajā telpā atzīmētu šo nozīmīgo datumu gada laikā. Savā un padomes vārdā es visus aicinu atzīmēt šo datumu savos kalendāros, lai mēs varētu kopīgi aizlūgt par Tēviju!   


 • Lielajā Gavēnī, sākot ar šo otrdienu (20.02.) “Bībeles stundas” ietvaros būs iespēja lūgties ar četrām “KUNGA KALPA DZIESMĀM”, kuras skan pravieša Isaja grāmatā. Tiešām šajās ir atrodami daži no visvairāk pazīstamajiem pravietojumiem par Jēzus ciešanām un augšāmcelšanos, piemēram “…ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (Is 52, 5). Tikšanās notiks tā kā parasti: otrdienās, draudzes mājā, sākums 19:15. Sirsnīgi aicinām! 


 • Rīgas arhidiecēzē no 2018. gada 4. februāra līdz 15. aprīlim ir paredzēts m. Faustīnes relikviju un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojumu. Atbildīgais - t. Staņislavs Kovaļskis OFM Cap. Tika izveidota mājas lapa (http://uzticies-jezum.mozello.lv), kurā ir publicēti visi svarīgākie teksti par Dieva Žēlsirdības godināšanas veidiem un pareizu kultu. No Krakovas ir atvestas divas oriģināla izmēra Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes ar uzrakstu „Jēzu, es uzticos Tev”. Mūsu draudze tiks relikviju apmeklēta pēc Žēlsirdības svētkiem, dienās: 9.-11.04.2018. 


 • No Latvijas Bībeles biedrībās esam saņēmuši Bībeles eksemplārus kalpošanas slimnīcā un pansionātā vajadzībām, bet draudze saņēma arī Jaunās Derības grāmatas audio formātā (mp3). Ja kāds to vēlas izmantot, lai pieteicas pie manis, vai pie tiem, kuri jau failus ir saņēmuši. Tā lieliska dāvana var palīdzēt satikties ar Dieva Vārdu, klausoties to pastaigā, esot mājās, vai strādājot (ja apstākļi to ļauj) – sevišķi Lielajā Gavēnī! Lai Dievs atalgo labdariem! 


 • 1.draudzes šaha turnīrs - paziņojums no Ilzes Priedītes. Pastorāta laikā, kad malkojām tēju, izteicu savu kluso vēlmi - jaunajā gadā vēlos atkal atsākt spēlēt šahu, bet nav ar ko. Priesteris Pāvils iedegās pa šo ideju. Pats savām rokām ir uztaisījis ļoti ekskluzīvu šaha komplektu ar domu, ka šahu varētu spēlēt draudzē. Drusku tālāk skatoties- varētu aicināt citas draudzes uz draudzības spēli šahā. Neviens nezina, kā radusies šaha spēle. Nav arī precīzu ziņu, vai to izgudrojis viens cilvēks vai tā radusies, laika gaitā apvienojoties vairākām citām spēlēm. Galda spēļu izcelsme tiek saistīta ar mūsu ēras 600.gadu un Indiju. Iespējams, šīs spēles saknes ietiecas vēl senākā vēsturē. Varbūt spēle radusies kādas reliģiskas ceremonijas rezultātā, kurā dominē līdzsvars starp labo un ļauno. Ir jāizmēģina priestera gatavotais šaha figūras un Ineses noaustais šaha galdiņš. Draudzes vīriešu nodomā tiek rīkots 1.draudzes šaha turnīrs. 24.februārī pl. 10.00 (pēc Mises) aicinu visus šaha draugus un interesentus uz šaha spēli draudzes mājā, Valdemāra bulvārī 18. Ir doma izspēlēt 7 partijas ar apdomas laiku pa 20 minūtēm katram uz partiju (partija 40 min). Dalību lūdzu pieteikt pa telefonu 26307236 vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vēlams norādīt: vai ir iespēja līdzi paņemt šaha komplektu, varbūt kādam (-ai) ir šaha pulkstenis, kādas domas par apdomas laiku. 
         
 • Sakarā ar “Latvija-100” Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā iespēju apskatīt izstādi  “100 Madonas novada personības”.  • Jaunākais grāmatu galdā: Pāvesta Franciska grāmata ’’Mīlestības līksme’’. Ļoti dziļš skatījums uz ģimeni kā Kristus un Baznīcas vienību: par piedošanu, pacietību, par grūtību pārvarēšanu ģimenē, par gatavošanos laulībai un laulātajiem, kas dzīvo Dieva žēlastības sakramentā. Grāmatai vairākas nodaļas. Katras nodaļas saturs ir tik patiess un būtisks ģimenes saišu stiprināšanā. Nodaļā Mīlestība laulībā: ’’Tas, kurš mīl, spēj pateikt uzmundrinošus vārdus, kas iedrošina, spēcina, mierina un pamudina. Lūk, piemēram , vārdi, ko Jēzus teica cilvēkiem: ”Uzticies, dēls!’’(Mt 9,2), “Liela ir tava uzticība’’(Mt15,28),“Celies!’’ (Mk 5,41), “Ej mierā!’’(Lk7,50),”Nebīstieties!’’(Mt 14,27) Tie nav vārdi, kas pazemo, skumdina, kaitina vai pauž nicinājumu. Ģimenē mums jāapgūst šī Jēzus laipnā valoda”
 

SAIMNIECISKAS LIETAS

 

 

 • Ir vajadzīga persona, kura palīdzētu sakārtot, uzkopt augļu kokus draudzes dārzā. Tie jau ir nopietni aizauguši, jo sen tiem nebija nogriezti nevajadzīgie zari. 


 • Lai Dievs atalgo draudzes vīriešiem par izdarītiem darbiem ar malku! 
 

 


 


INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES

 


 • Rīgas arhidiecēzē no 2018. gada 4. februāra līdz 15. aprīlim ir paredzēts m. Faustīnes relikviju un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojumu. Atbildīgais - t. Staņislavs Kovaļskis OFM Cap. Tika izveidota mājas lapa, kurā ir publicēti visi svarīgākie teksti par Dieva Žēlsirdības godināšanas veidiem un pareizu kultu. No Krakovas ir atvestas divas oriģināla izmēra Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes ar uzrakstu „Jēzu, es uzticos Tev”. Mājaslapa: • Svētā Jāzepa vīru apvienība piedāvā: konference vīriem 23. – 25. februārī Aglonā. Nosaukums: "MANS TĒVS IR DĀRZA KOPĒJS". Vairāk informāciju, kā arī reģistrācija - viņu mājas lapā  http://jazepaviri.lv/.
 • Pateicoties par Dieva doto dāvanu – savu zemi, valsti un valodu – mūsu mīļo Latviju, vēlamies ietīt to lūgšanu apmetnī, veicot 100 dienu svētceļojumu apkārt Latvijai, kas ilgs no 6. maija līdz 13. augustam – sāksies un beigsies Aglonā – Latvijas lielākajā svētvietā.

  2018. gadā, gatavojoties atzīmēt Latvijas valsts 100 gadu jubileju , ir lieliska iespēja atcerēties to, kas ir mūsu valstiskuma pamatā. Līdzās mūsu valsts simboliem - karogam un ģerbonim – ir svinīgā tautas lūgšana “Dievs, svētī Latviju”. Šie Baumaņu Kārļa vārdi tiek izdziedāti un izteikti lūgšanā ik vienā Latvijai nozīmīgā notikumā. Kopīgi lūdzoties, mēs ticībā un paļāvībā varam cerēt, ka Latvija būs svētīta ar visu to, kas nepieciešams katra cilvēka cienīgai dzīvei.
  Svētceļojuma maršruts tiks veidots gar Latvijas robežu. Tā laikā ir plānotas tradicionāli pieņemtās aktivitātes, bet tām papildus vēlamies nest Evaņģēlija vēsti ik vienā vietā, kur šī svētceļnieku grupa dosies.
  Ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas bīskapu svētību ikviens ir aicināts piedalīties visas svētceļojuma dienas vai nedēļu, vai dažas dienas - ikviens pēc savām iespējām. Pieteikšanās anketu meklējiet www.svetcelojums100.lv vai vaicājiet draudzes prāvestam. Simtgades svētceļojumam savu svētību ir devuši Latvijas bīskapi.


 • Kā katru gadu, arī šogad notiks kristīgu vīru nometne Suntažos, kuru vadīs misionārs no ASV Dons Tērbits. Aicināti visi vīrieši, kas vēlas tuvoties Dievam, uzzināt ko jaunu, piedzīvot sadraudzību ar citiem kristīgiem vīriem. Datums: 21. – 23. jūlijā. Vairāk informāciju, kā arī reģistrācija - viņu mājas lapā  http://jazepaviri.lv/


 • 26. februārī, priesteru konferences ietvaros, būs iespējams iegādāties jaunizdoto “Benedikcionāli” (Svētību grāmatu) latviešu valodā.


 • Uz paziņojumu dēļa ir plakāti no "Laulāto tikšanās", kuri informē par tuvākajām rekolekcijām. 


 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas pie grāmatgalda. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/ Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. Kā arī internetā: http://cloudrad.io/rmlatvia/listen.m3u

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur Sava Vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)